• این شازده‌ها را بردم چاپخانه تا با صنعت چاپ آشنا بشن …
    حالا تند و تند برام چیز می‌نویسند که ما کتاب نوشتیم برو برای ما چاپ کن …