• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1400/06/27 ساعت 14:08

    دیروز وزیر نفت به اهواز آمده بود. مدیران بعضا ضعیف و ناکارآمد زنگنه به استقبالش رفتند!
    تا کی باید این جماعت را تحمل کنیم؟! وقت تنگ است و کار برزمین‌مانده بسیار …