• CDC آمریکا: واکسن کرونا مدرنا در بلندمدت اثربخشی بالاتری از فایزر دارد

    گزارش جدید CDC می‌گوید قبل از ۱۲۰ روز واکسن کرونا مدرنا، فایزر و جانسون و جانسون به ترتیب کارایی ۹۳، ۸۸ و ۷۱ درصدی دارند، اما پس از این زمان برای مدرنا و فایزر به ۹۲ و ۷۷ درصد می‌رسد.
    https://dgto.ir/۲bmh