• چون زمان مرگ هر کسی نزد خدا معین است. همین امر سبب می‌شود که پیش از آن نمیرد

    فضل یقین