• گفت‌و‌گو بورس ۲۴ با معاون نظارت بازار فرابورس: طی چند روز گذشته نماد #فرابورس به مدت حداکثر ۵ روز معاملاتی توسط سازمان بورس تعلیق شد که نشان می‌دهد سازمان هم نیاز به زمان برای بررسی اطلاعاتی یا معاملاتی دارد. ما باید به عنوان ناظر روی نماد ، حساسیت داشته باشیم و دقیقتر عمل کنیم