• سپرده مشتریان ١۵٨ همت تسهیلات اعطایی ٣٠٠ همت
    اسم این کار چیه؟!!
    آخرش هم گندکاری هاشون رو میندازن گردن تحریم و آمریکا و FATF