• محمد درویش   darvish100@

    1400/06/27 ساعت 08:41

    فقط آرسنیک موجود در فیلترهای رهاشده سیگار در طبیعت، می‌تواند سالانه نیاز آب شرب شهری که هفت‌برابر تهران جمعیت دارد را برای همیشه از حیز انتفاع ساقط کند! پس ای کسانی که خداناکرده هنوز نتوانسته‌اید سیگار را ترک کنید، بدانید که تنها به جان خود آسیب نمی‌زنید!
    #نه_به_پرتاب_فیلتر_سیگار