• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/06/27 ساعت 12:33

    من می‌خواهم واکسن #آسترازنکا بزنم، اما هر جا رفتم سینوفارم بود. کسی جایی را سراغ دارد که برای دز اول، آسترازنکا تزریق کنند؟