• آرمین منتظری   Arminm@

  1400/06/27 ساعت 20:11

  از رفاقت با کسی که با سه چیز بیگانه است خیری نخواهید دید:
  ۱- موسیقی خوب
  ۲- ادبیات
  ۳- طبیعت
  این آدم اساسا با عالم خیال بیگانه است و کسی که خیال نداشته باشد، نبض ندارد.