• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1400/06/27 ساعت 10:06

    میگویند چرا بعضی چیزها را مینویسی یا انتقاد میکنی؟ اینطوری بهت مسئولیت نمیدهند!
    میگویم من هدفم مسئولیت گرفتن نیست و به همین صندلی خوساخته فعلی‌ام هم علقه‌ای ندارم! هدفم پیشرفت کشور است و برای آن، جایی اگر لازم باشد سکوت میکنم و جایی که نیاز است داد میزنم، پای هزینه‌اش هم هستم!