• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1400/06/27 ساعت 10:22

    جوری در خصوص خرید خانه در #ترکیه و فرار سرمایه صحبت میشود که گویی #کانادا سرزمین اصلی است! عزیزان میزان سرمایه فراری به کانادا را هم بد نیست منتشر کنند!!!