• ترانه بنی یعقوب   baniyaghub@

  1400/06/27 ساعت 14:27

  «هرکجا مرز کشیدند شما پل بزنید/
  حرف تهران و سمرقند و سرپل بزنید/
  هرکه از جنگ سخن گفت بخندید بر او/ حرف از پنجره رو به تحمل بزنید/ نهرکجا مرز … ببخشید که آمد تکرار/
  فرض بر این که کشیدند، دوتا پل بزنید.»
  #نجیب_بارور
  https://ion.ir/service/۲۹.html