• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1400/06/27 ساعت 00:43

    از آغاز که خواستم به‌طریق قدما بسرایم، دنبال ثابت کردن شعرم به اساتید غزل بودم و شد. شعر ناسفته‌ام را می‌شنوند و گاه حتی می‌تراشند. دنبال ثابت کردن شعرم به مردم هم بودم و هستم. اما نه یک عده‌ی قلیل هم‌سن‌وسال که عقده‌ی نشدن‌هاشون و تهی‌مغز بودنشون رو به نمایش می‌گذارند گهگاه‌.