• مجوز @m_bayatzanjani هم همین روزها میاد قم اون شماره کارت رو هم کامنت کن لطفا اخوی