• سمیه توحیدلو   smto@

    1400/06/27 ساعت 13:14

    صبح شروع سال تحصیلی بود و آشنایی با معلم‌ها. منم با پیشفرض اینکه سال تحصیلی برای بچه‌ها قراره آغاز بشه نه مادر بچه‌ها، با سلما رفتم مدرسه. و البته پیام مدرسه رو دقیق نخوندم. اما ظاهرا سال تحصیلی مامان‌ها قرار بود شروع بشه. هرچند به سلما در کنار معلم‌هاش بدنگذشت