• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/06/27 ساعت 00:03

    نظر شما را به این نکته جلب می‌کنم؛
    در تبلیغات‌تلوزیونی محصولات مختلف، چه گهواره‌ی کودک باشد چه سردوش‌های سوبان، تمام دستگاه‌های تولید کننده یکی‌ست!
    ظاهرا یک شرکت تولیدکننده، همان دستگاه پروفسوربالتازار را وارد کرده و با‌آن همه‌چیز تولید می‌کند …
    شما هم دقت کنید