• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1400/06/27 ساعت 13:41

    امروز با رسیدن به سن واکسیناسیون، برای واکسن کرونا ثبت نام کردم. از «خریت» که به قول بعضی همکاران و دوستان کردم، خرسندم. یک خبرنگار یا هنرمند هیچ اولویتی نسبت به سایر مردم برای حفاظت از جان ندارد