• محمد امینی رعیا   aminiroaya@

    1400/06/27 ساعت 09:05

    بله دقیقا، قصه همان قصه #جریان_تحریف است که تا دیروز ناکارآمدی خود را به تحریم و FATF ربط میداد و امروز مدعی شده از واکسن تا شانگهای کار رئیس جمهوری بوده که ۲ سال آخر کارش از روی صندلی بلند نشد! شکر خدا همه چیز با یک جستجوی ساده قابل دسترس است و مردم خودشان مقایسه خواهند کرد.