• دنیا دارد به پیش می‌رود جز این #خاورمیانه بی‌صاحب مانده که قرن‌هاست کانون مرگ و درد و رنج و غم و آه و اشک است.
    چه می‌خواهید از زندگی لامصب‌ها که لحظه‌ای دست از کشتن و به خاک و خون کشیدن همدیگر برنمی‌دارید؟!
    کجا و چطور متوقف می‌شوید؟!
    کی و چگونه بس است؟!