• محمد صالح مفتاح   meftah@

    1400/06/27 ساعت 14:45

    برای آنکه دروغگویی آمریکایی‌ها برای دوستان #آمریکا معلوم شود، هشتگ خلیج مجعول عربی رو در اکانت رسمی ارتش آمریکا به عربی ببینید!
    #خلیج_فارس
    https://twitter.com/search?q=from٪۳A٪۴۰CENTCOMArabic٪۲۰٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪AE٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪۲۰٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C&src=typed_query&f=top…