• من از دیشب که این بیلبورد دیدم نمیفهممش!
    برای حوزه #کتاب هم لازمه اینطور تبلیغ کرد؟

    البته که کلا انتظاری نباید باشه از مروج و مرفع کتاب نیز.
    #شهرکتاب
    @shahreketab