• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/27 ساعت 16:55

    کسانی که مدعی هستند برجام با لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باعث شد ایران بتواند به عضویت در سازمان شانگهای در آید، به این سوال پاسخ دهند:
    چرا درخواست عضویت ایران در شانگهای در تیر ۹۵ (۶ ماه بعد اجرای برجام) مورد موافقت قرار نگرفت؟ مگر آن موقع اوج اجرای برجام نبود؟