• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/06/27 ساعت 10:18

    ادراک جهانی و منطقه‌ای از سیاست خارجی ایران مبتنی بر غیرخطی بودن رویکردهاست و در این میانه آشوب سیستمی، تنها پیشرانه پیش بینی پذیری سیاست خارجی ایران، تنش زدایی اعلامی و اعمالی و رویکرد احیا و ترمیم خواهد بود.