• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/06/27 ساعت 01:25

    این فاجعه،یک رسوایى بزرگ اطلاعاتى و امنیتى ونظامى و البته سیاسى و اجتماعى است. شکست ابرقدرت در همین بى سامانى‌ها و بلاهت‌ها نمودار مى شود. البته اپوزسیون وابسته، در این موارد بدیهى است که نمى بینند و نمى شنوند و هنوز گمان مى کنند مى شود سوار الاغ نمادین دموکرات‌ها شد.