• بانک ملی سال ۹۹ بیش از ۶۷ همت زیان انباشته ساخته
    دلیل: تسهیلات تکلیفی

    تقاصش رو در نهایت مردم با تورم و گرون شدن دلار میدن