• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1400/06/27 ساعت 12:15

    عضویت ما در پیمان شانگهای فرصتهای تجاری بهتری پدید می‌آورد اگر ما تجار خوبی باشیم و طرفین پیمان منافع یکدیگر را به درستی تامین کنند. هژمونی آسیا بر دنیا شروع شده که این هم درست است ولی برخی فکر میکنند ما هم سر این سفره به درستی داریم تجارت و تعامل میکنیم که باید صبر کرد و دید.