• امثال ترامپ که لمپن و ضدزن و بی‌ادبند با قلدری آدم می‌کشند.
    اما
    امثال اوباما که باشخصیت و حامی‌زنان و مودب‌ند، با آرامش و لبخند آدم می‌کشند.

    در نهایت نتیجه برای ما مردم غرب آسیا یکی است
    ولی عادت کردیم برای دومی غش و ضعف بریم.