• بعضی‌هاتون واقعا بانمک و بامزه‌ و خوش‌ایده‌ هستید در سوژه کردن و سوژه ساختن، دمتون‌گرم