• #رهبر_انقلاب خطاب به قهرمانان ایران در #المپیک و #پارالمپیک توکیو: رژیم سفاک، نسل کش و نامشروع صهیونیستی سعی می‌کند با حضور در میادین ورزشی بین المللی برای خود مشروعیت دست و پا کند و مستکبران جهانی و وابستگان آنها نیز کمک و پشتیبانی می‌کنند.