• علی (ع) زیر دیوار کجی نشسته بود و میان مردم قضاوت میکرد،یکی از آنان گفت:
    زیر این دیوار نشین چون شکسته و معیوب است.
    علی (ع) فرمود: مرگ نگهبان هر مردی است و چون بلند شد آن دیوار فرو ریخت، فرمود: امیر المومنین مانند این کارها را میکرد و این از یقین آن حضرت بود.

    ج۳ص۹۹ح۵

    #اصول_کافی