• سجاد هوشمندی   sajjadhoshmandi@

    1400/06/27 ساعت 13:16

    على رغم وجود نظریه هاى مشورتى اخیر مبنى بر غیر مالى بودن دعاوى #ابطال_اجرائیه بانکى و ماده ٢٣ قانون صدور چک رویه محاکم در تهران به شدت متفاوت است بعض قضات اعتقاد به مالى و بعضى دیگر غیر مالى دارند لازم است براى رفع سردرگمى مردم رویه واحدى اتخاذ گردد
    @Ejei_com