• سید حسین حسینی   HJHOSSEINI2@

    1400/06/27 ساعت 13:31

    یکی از #استادان داور در جلسه دفاع دکتری میگوید #دانشجو نباید نقد کند، بعد از رساله برود دنبال نقد!
    گفتم اتفاقا امتیاز این کار، ختصاص فصل پایانی آن به نقد مساله است چراکه بدون نقد اصولا #نظریه‌ پردازی نداریم و اگر دانشجو دکتری نتواند حرف جدیدی بزند پس تزی در کار نیست!