• دیاکو حسینی   DiakoH@

    1400/06/27 ساعت 10:30

    در جامعه‌ای که سیاست خارجی با همه ظرافت‌ها و پیچیدگی هایش، موضوع بگو مگوهای کف خیابان شده، به اینجا می‌رسیم که در یک دو قطبی بی معنا، گروهی طرفدار برجام می‌شوند و گروهی دیگر هوادار سازمان همکاری شانگهای، در حالیکه نه شناخت کافی از این دارند و نه از آن.‌