• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/27 ساعت 13:06

    وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح مربوط به تعیین فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را به هیئت دولت ارائه نموده است.