• نگاه آقاى ظریف مبنی بر اینکه هر نوع همکارى خارج از معافیت آمریکا( از جمله همکاری با چین، عضویت در شانگهای، همکارى با روسیه و حتی همکارى با هند) تنها با احیای برجام ممکن است، از علل اصلی عدم احیای برجام است.