• برگشتم دیدم سلمان داره منو میزنه.داد زدم سلمان منم.چرا منو میزنی؟!چشماشو ریز کرد و با دقت نگاه کرد.یهو گفت شرمنده داش آرش.عینکش اول دعوا شکسته بود.امروز بیستمین سالگرد درگذشت سلمانه.سرطان سال ۸۰ از ما گرفتش.
    نتیجه گیری اخلاقی: همیشه شوخی نتیجه ش خنده دار نیست.
    #دوست_دارم_زلی