• لحظه سرقت گوشی از یک شهروند در #اهواز با خونسردی کامل!

    سارقانی در اهواز با خونسردی کامل از غفلت یک شهروند استفاده کردند و گوشی همراه او را به سرقت بردند.