• از آن زمان که حق به من نشان داده شده هرگز در آن شک و تردید نکردم.هرگز دروغ نگفته‌ام و هیچ‌ گاه دروغ به من گفته نشده است (اشاره به این‌که آنچه پیامبر به من فرموده است راست و درست بوده است) و هرگز گمراه نبوده‌ام و کسى نیز به وسیله من گمراه نشده است

    حکمت ۱۸۴ و ۱۸۵