• قطع شبکه اینترنتی وزارت بهداشت/ توقف #واکسیناسیون

    مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
    شبکه وزارت بهداشت توسط شرکت مخابرات استان تهران قطع شده است و مراکز واکسیناسیون قادر به ثبت واکسن نیستند.
    هر ساعت قطعی ارتباط وزارت بهداشت باعث مشکل برای صدهزار مراجعه کننده می‌شود.