• از محضر ریاست محترم #قوه_قضاییه استدعا دارم نسبت به درخواست و گزارش #وکیل‌ محترم در مورد موکلش ورود نماید و دستورات فوری جهت #درمان این زندانی در راستای حفظ حقوق متهم و زندانی صادر فرمایند. با توجه به نظارت‌های اخیر صورت گرفته بر امور زندان‌ها، امید دارم این امر محقق می‌شود.