• عضویت دائم ایران در گروه شانگهای، اقدامی در راستای تغییر نظم جهانی و آغاز دوران آسیایی است.
    بارها نوشته‌ام که ازسال ۲۰۱۱ وبا آغاز انقلابهای بیداری و سپس به انحراف کشاندن آنها ودرگیری‌ها و خونریزی‌های منطقه، تغییر نظم آغاز شده.
    ایران یکی از قدرتهای اصلی در نظم چند قطبی آینده است