• برخی از این ستون پنجمی‌ها برای اهالی سینما شناخته شده هستند،اما جلوی فعالیت آنان گرفته نمی‌شود،زیرا هر کدام از گروه‌ها فکر می‌کنند ستون پنجم به نفع آنان عمل کرده ومی کند!