• آقای دزد بی وجدانی که شیشه ماشین مرا شکستی و قبل از اینکه موفق به سرقت بشوی، فرار کردی
    امیدوارم دفعه بعد به کاهدان ماشین ‌خبرنگار جماعت نزنی
    تو که جهنم را برای خودت می‌خری اقلا برو ماشین از ما بهتران را بزن