• وجه تلخ‌تری هم در این ماجرای جانفرسا دیده میشود و آن هم وجود مرکز پژوهشهای مجلس، بعنوان ساختاری غیرمفید و ظاهرا زائد از دید نمایندگان مجلس است
    واقعا این پرسش جدی،مطرح است که فایده‌ی این مرکز، وقتی به توصیه‌های فنی و کارشناسی آن، کوچکترین توجهی نمیشود و بود و نبودش یکی‌ست، چیست؟/۴