• پیرهنر:در عالم بسیارند کسانی که ادعای هنرمندی دارند، اما همواره فقط یک نفر لایق نقش عشق است. هنرمندی که با عشق اثری هنری بیافریند و به مردم عشق بورزد، وارث نقش عشق است.