• #رئیسی: سیاست خارجه ایران همواره مبتنی بر چندجانبه گرایی و مشارکت فعال در سازمان‌های بین المللی است

    هر گونه اختلال در روند کمک به سلامت انسان‌ها از طریق #واکسیناسیون جهانی، به واسطه تحریم ضد حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است.