• محمدجعفر محمدزاده   MJ_Mohamadzadeh@

    1400/06/26 ساعت 21:16

    برای انتخاب و ارتقای مدیران فرهنگی، مهمترین ویژگی، «انسان فرهنگی» بودن است. مدیر فرهنگی باید مدیر راهبردی حوزه فرهنگ باشد واز رهگذر فرهنگ، اطراف و احوال کشور را بشناسد و به آسیب‌شناسی آن آگاه باشد.

    #دغدغه‌های_فرهنگی