• زالی: تا روز گذشته ۷ میلیون و ۱۲۵ هزار واکسن در تهران تزریق شده، یعنی به ۱۳ میلیون واکسن دیگر برای پوشش کامل دو دز تهران نیازمندیم.
    برای واکسیناسیون در این ۱۰ روز ۱۳ میلیون واکسن مورد نیاز ما نیست و با ۷ میلیون دز که ۶ میلیون آن مربوط به دز اول است، این کار انجام خواهدشد/ایرنا