• #ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان همکاری #شانگهای پذیرفته شد

    امروز بیست و یکمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.
    ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان بوده و برای عضویت کامل درخواست داده بود که سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت./ ایرنا