• عباس حسین‌ نژاد   Abbasagha@

    1400/06/26 ساعت 22:36

    گفت: هیچ گناه عظیم‌تر از آن نیست که کسی برادر مسلمان را حقیر دارد.

    ذکر شیخ ابواسحق شهریار کازرونی
    تذکرةالاولیاء